Shylepnytskyi Maksym Pavlovych

Участь на Ukrainian Physics Olympiad

# Рік Команда Клас A B C D E F G AP Сума Мк. Дип.
# 2023 Chernivtsi O. 11 1 1 0.5 0 0 2 0 0 4.5 22 У