Chashchin Dmytro Pavlovych

Участь на Ukrainian Physics Olympiad

# Рік Команда Клас A B C D E F G AP Сума Мк. Дип.
# 2023 Vinnytsia O. 11 0 2 2 0 2 1.5 0.5 0 8 16 У