Kotelnykova Valeriia Hennadiivna

Участь на Ukrainian Mathematical Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E Сума Мк. Дип.
# 2018 Zhytomyr O. 11 7 7 0 0 0 7 3 7 0 0 31 30 У
# 2016 Zhytomyr O. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 2 32 У
# 2015 Zhytomyr O. 8 3 4 0 0 1 0 0 2 10 30 У