Bondarev Mykhailo Dmytrovych

Участь на Ukrainian IT Olympiad

# Рік Команда Клас 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D AP Сума Мк. Зм. Дип.
# 2014 Donetsk O. 11 19 20 21 0 21 29 45 0 0.0 155 17 21 III
# 2013 Donetsk O. 10 33 32 31 0 30 40 51 0.0 217 2 6 I